Doplnění rodných čísel

Pondělí, 04. květen 2020, 15:21, racek

Vážení nohejbaloví přátelé,

rád bychom Vás požádal o doplnění rodných čísel v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu. Tento zákon upravuje evidenci, rozšiřuje data o rodné číslo, což je ta nejvýraznější změna oproti minulým obdobím.
Předem Vám všem děkuji za součinnost při nápravě těchto administrativních nedostatků v Registru ČNS. Odesláním vyplněných dat v příloze vyjadřujete zároveň souhlas s poskytnutím osobních údajů viz níže.
Tabulku v příloze prosím nijak neupravujte, uložte si v tomto formátu, vyplňte ve všech sloupcích údaje o všech svých registrovaných nohejbalových členech (včetně trenérů) a odešlete zpět. Jestliže nedisponujete údaji o rodném čísle Vašich členů nohejbalu, tak pošlete tabulku k vyplnění trenérům, sportovcům nebo jejich zákonným zástupcům včetně textu se souhlasem se zpracováváním osobních údajů, tyto údaje překopírujte do jedné tabulky a kompletní ji odešlete zpět tzn. rodiče, sportovci, trenéři a aktivní členové Vašeho klubu tabulku s údaji nebudou posílat jednotlivě, prosím. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte prosím generálního sekretáře svazu paní Soňu Fáberovou na emailu: s.faberova@nohejbal.org.
Zástupce jednotlivých KNS prosím o urgenci klubů v příslušném regionu k vyplnění všech požadovaných informací do vzorové tabulky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která je přílohou tohoto emailu.

Termín pro zaslání kompletně vyplněné tabulky se všemi členy nohejbalového klubu, spolku, oddílu je 15.5.2020.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Fyzická osoba nebo zákonný zástupce, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) tímto potvrzuje správnost uvedených údajů a dobrovolně souhlasí se zpracováváním osobních údajů v přiložené tabulce svých nebo svého dítěte. Český nohejbalový svaz z.s. IČ: 45701989 se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Pro zpracování osobních údajů spolek může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na jeho pokyn.
Zpracovávané osobní údaje je správce povinen předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v případě, že ji o to požádají. Správce uchovává a zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:
- evidence členů spolku, předávání informací úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku a poskytnutím osobních údajů Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) do 31.12.2020, Národní sportovní agentuře od 1.1.2021 v souladu s platnými směrnicemi pro účel financování sportu, a to v rozsahu uvedeném v souboru csv.
Ke zpracování, shromáždění a evidenci osobních údajů používají zpracovatelé pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby fyzického i IT zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje zpracovává správce i další zpracovatel manuálně v listinné či elektronické podobě. Tyto souhlasy fyzická osoba nebo zákonný zástupce člena ČNS uděluje na celou dobu období trvání členství osoby ve spolku a následně po dobu 3 let.
Fyzická osoba nebo zákonný zástupce dále prohlašuje, že byl řádně poučen a informován o svých právech, zejména o:
- svém právu kdykoliv udělený souhlas odvolat, a to písemně doporučenou poštou na adresu ČNS, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně;- právu přístupu k těmto informacím a o právu na opravu nebo doplnění osobních údajů, včetně práva na informace, jakým způsobem a jaké údaje jsou zpracovávány;
- právu vyžádat si opravu nebo doplnění osobních údajů svých či dítěte.

Velice Vám děkuji za spolupráci a především aktualizaci evidence členů Českého nohejbalového svazu. Přeji Vám pevné zdraví v této komplikované době a snad se brzy potkáme při nohejbalových soutěžích a turnajích.

S úctou
Kamil Kleník
prezident Českého nohejbalového svazu

< zpět
Sezóna: